DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 icon hot

Ngày đăng

[TRACO] Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 1

16 Tháng 06 578

Phòng TCKT Công ty CP Vận tải 1 TRACO xin thông báo thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 1

[TRACO] Thông báo v/v cung cấp số CMND/ thẻ CCCD của cổ đông

16 Tháng 06 786

Kính đề nghị các cổ đông cung cấp thông tin cá nhân (số CMND hoặc thẻ CCCD) về phòng Tài chính kế toán (TCKT) ...

[TRACO] Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 2

16 Tháng 06 554

Phòng TCKT Công ty CP Vận tải 1 TRACO xin thông báo thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 2 (chi trả 10%)

[TRACO] Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 3

16 Tháng 06 611

Phòng TCKT Công ty CP Vận tải 1 TRACO xin thông báo thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 3 (chi trả 10%)...

[TRACO] Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT v/v Sửa đổi điều lệ và tăng vốn điều lệ

16 Tháng 06 655

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT v/v Sửa đổi điều lệ và tăng vốn điều lệ

[TRACO] Thông báo v/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 3/2018

16 Tháng 06 607

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018

[TRACO] Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2018

16 Tháng 06 646

Mục đích phát hành cổ phiếu: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2018.

[TRACO] Thông báo v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

16 Tháng 06 472

[TRACO] Công bố thông tin v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 căn cứ theo Công văn chấp thuận của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

0912.303.583
messenger icon zalo icon