icon hot Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

[TRACO] Báo cáo kiểm toán độc lập 2018

16 Tháng 06 275

đang cập nhật dữ liệu...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

16 Tháng 06 124

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019, bao gồm các văn bản sau:

[TRACO] Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ 10/6/2019

16 Tháng 06 213

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ 10/6/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 14/6/2019

16 Tháng 06 183

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

[TRACO] Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 20/6/2019

16 Tháng 06 207

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 20/6/2019...

[TRACO] Quyết định HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2018

16 Tháng 06 222

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco quyết định: Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền...

[TRACO] Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 1

16 Tháng 06 201

Phòng TCKT Công ty CP Vận tải 1 TRACO xin thông báo thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 1

[TRACO] Thông báo v/v cung cấp số CMND/ thẻ CCCD của cổ đông

16 Tháng 06 207

Kính đề nghị các cổ đông cung cấp thông tin cá nhân (số CMND hoặc thẻ CCCD) về phòng Tài chính kế toán (TCKT) ...

0912.303.583
messenger icon zalo icon