DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 icon hot

Ngày đăng

[TRACO] Báo cáo kiểm toán độc lập 2018

16 Tháng 06 479

đang cập nhật dữ liệu...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

16 Tháng 06 257

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019, bao gồm các văn bản sau:

[TRACO] Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ 10/6/2019

16 Tháng 06 405

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ 10/6/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 14/6/2019

16 Tháng 06 355

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

[TRACO] Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 20/6/2019

16 Tháng 06 431

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ 20/6/2019...

[TRACO] Quyết định HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2018

16 Tháng 06 452

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco quyết định: Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền...

[TRACO] Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 1

16 Tháng 06 362

Phòng TCKT Công ty CP Vận tải 1 TRACO xin thông báo thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2018 lần 1

0912.303.583
messenger icon zalo icon