[TRACO] Thông báo mời họp ĐH cổ đông thường niên năm 2020

Lượt xem 2022 | Cỡ chữ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐH2020”). Thông tin về ĐH2020 như sau:

I. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 13h30 thứ Hai – ngày 29 tháng 6 năm 2020 (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 13h00 ngày 29/06/2020).

II. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco – Tầng 6 Tòa nhà 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

III. Thành phần: Toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 12/06/2020 và người được ủy quyền tham dự.

IV. Nội dung họp:
1. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS năm 2019 nhiệm kỳ 2015 – 2020, Báo cáo kết quả KDSX, BCTC kiểm toán năm 2019;
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Mức cổ tức dự kiến 2020;
3. Thông qua kế hoạch KDSX, đầu tư năm 2020;
4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2020;
6. Thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024;
7. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
8. Các nội dung khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ.

V. Những vấn đề cần lưu ý:
1. Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ dông xác nhận tham dự/ủy quyền và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) tới Ban tổ chức Đại hội trước ngày 26/06/2020.
Thư gửi đến địa chỉ: Bà Bùi Thu Thủy – Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco – Số 271 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng)
Hoặc số điện thoại: 0225.3 822 329 (số máy lẻ 102) / Mobile: 0916 628 620
Hoặc Fax: 0225.3 745 679
2. Khi tham gia Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thông báo này.
3. Đề nghị cổ đông tham khảo và tải tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.traco.vn (mục Quan hệ cổ đông).

Trân trọng thông báo!

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020, vui lòng tải tại đây:

Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH cổ đông thường niên năm 2020

TB vv ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

TB mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Chương trình dự thảo ĐH đồng cổ đông (nhiệm kỳ 2020 - 2024)

Nghị quyết của HĐQT vv thông qua thời gian tổ chức ĐH cổ đông năm 2020 và DS người sở hữu chứng khoán

Dự thảo Quy chế quản trị công ty 2020

Quy chế Đại Hội cổ đông thường niên 2020

Giấy ủy quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2024) 

 

7/10 674 bài đánh giá
0912.303.583
messenger icon zalo icon