Thông báo v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thừa ủy quyền của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco, Ban TKCT trân trọng thông báo v/v dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

 1. Thời gian: 1/2 ngày cuối tháng 6/2019 (Thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp).
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco (số 271 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng)
 3. Thành phần: Toàn thể cổ đông có danh sách đăng ký cuối cùng vào ngày 10/06/2019 và người được ủy quyền (theo quy định tại Điều lệ Công ty).
 4. Nội dung:
  – Thông qua báo cáo kết quả KDSX 2019, kế hoạch giải pháp KDSX năm 2019.
  – Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2018.
  – Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
  – Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
  – Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3/2018 = 15% VĐL và Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn bán cho NLĐ 2018.
  – Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
  – Và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 5. Những vấn đề cần lưu ý:
  – Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền với Ban tổ chức (Ms Bùi Thu Thủy – Văn phòng Công ty – SĐT 0916628620) trước ngày 24/06/2019.
  – Khi tham dự Đại hội đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
  – Đề nghị các cổ đông tham khảo các tài liệu liên quan đến Đại hội tại Website của Công ty (mục Quan hệ cổ đông): www.traco.vn/

Trân trọng thông báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call