http://traco.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco quyết định:

Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông mức 37% trên vốn điều lệ (tương ứng 3.700 đồng/cổ phần):

a. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức là 31/07/2019;

b. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07 và 30/07/2019;

c. Tổng số tiền là: 3.700 đồng/CP x 3.993.543 CP = 14.776.109.100 VNĐ
Bằng chữ: Mười bốn tỷ bảy trăm bảy mươi sáu triệu một trăm lẻ chín ngàn một trăm đồng.

d. Thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông: Chia làm 3 lần, cụ thể như sau:
– Lần 1: Chi trả 17%
– Lần 2: Chi trả 10%
– Lần 3: Chi trả 10%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call