Kính gửi: Toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco.

– Căn cứ quyết định của Chủ tịch HĐQT v/v Phát hành CP lựa chọn cho NLĐ trong năm 2016.

Ban thư ký Công ty trân trọng thông báo điều kiện tham gia chương trình như sau:

  1. Đã làm việc ở Traco ≥ 3 năm, không vi phạm kỷ luật.
  2. Số lượng CP dự kiến chào bán tăng thêm 5% tương ứng 152.137CP, phân bổ cho NLĐ công ty theo hệ số chức danh công việc, số CP lẻ phát sinh sau khi phân bổ sẽ được bán lại cho HĐQT với giá bán bằng bán cho NLĐ.

Trân trọng kính báo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call