Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO trân trọng thông báo:

V/v chi trả cổ tức đợt 1/2016 là 10% trên mệnh giá cổ phần (bằng tiền mặt, tương ứng 1.000 đồng/cổ phần).

Tổng số tiền là: 3.042.755 CP x 1.000đ/CP = 3.042.755.000 đ

Bằng chữ: Ba tỷ bốn mươi hai triệu bảy trăm năm mươi năm ngàn đồng.

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call