Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ; Văn hóa Công ty.
  • Căn cứ tình hình KDSX của Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty CPVT 1 Traco thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian: 13h30′, thứ 7 ngày 25 tháng 3 năm 2017

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.

3. Nội dung:

  • Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình hoạt động và kết quả KDSX năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán).
  • Thông qua đề nghị của HĐQT v/v phân phối sử dụng lợi nhuận năm 2017, chia cổ tức và trích lập các quỹ.
  • Quyết định phương hướng nhiệm vụ phát triển Công ty, kế hoạch KDSX, đầu tư năm 2017.

4. Thành phần tham dự:

  • Các cổ đông của công ty có tên trong sổ đăng ký cổ đông Công ty CPVT 1 Traco chốt đến ngày 15/3/2017.

Trân trọng thông báo để các cổ đông chuẩn bị và về dự đông đủ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call