Quan hệ cổ đông

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

  1. Thông báo v/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 12/06/2020
  2. Thông báo v/v Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: 12/06/2020

[TRACO] CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020

Call