THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ; Văn hóa Công ty.

Xét tình hình KDSX.

HĐQT thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 1. Thời gian: 13h00′, thứ 7 ngày 24 tháng 3 năm 2018 (08/02 năm Mậu Tuất)
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 6, số 271 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.
 3. Nội dung:
  3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT:
  – Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 – Kế hoạch, giải pháp năm 2018.
  – Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)
  – Báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.
  3.2. Thông qua báo cáo của BKS:
  – Công tác năm 2017 và kế hoạch, biện pháp năm 2018.
  – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
  3.3. Thảo luận, biểu quyết các báo cáo tại Đại hội.
 4. Thành phần tham dự:
  Các cổ đông của Công ty có tên trong sổ đăng ký cổ đông Công ty chốt danh sách đến 17h, ngày 15/3/2018 theo Điều lệ công ty.
 5. Chuẩn bị & phục vụ Đại hội:
  – HĐQT, BKS: Có kế hoạch chuẩn bị và giao cho các đơn vị chuẩn bị báo cáo.
  – Thư ký Công ty, VP Công ty, các đơn vị: Chuẩn bị tài liệu và Hội trường.

Trân trọng thông báo để các đơn vị, cổ đông chuẩn bị và về dự đại hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT – TGĐ đã ký

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.