I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

 1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco
 2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco
 3. Địa chỉ trụ sở chính: 271 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
 4. Điện thoại: 0225.3822329
 5. Mã chứng khoán: TR1
 6. Vốn điều lệ: 39.935.430.000 đ
 7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng.
 8. Số hiệu tài khoản: 117000009959
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 020038078, đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 02 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 12 tháng 12 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.
 • Tổng mức vốn kinh doanh (32/12/2018): 354.970.613.734 VNĐ (Theo BCTC năm 2018 đã được kiểm toán).

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2018.

III. Phương án phát hành:

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. Tổng số cổ phần: 3.993.543 cổ phiếu
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.993.543 cổ phiếu
 6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 599.031 cổ phiếu
 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.990.310.000 đồng (Năm tỷ chín trăm chín mươi triệu ba trăm mười nghìn đồng)
 9. Tỷ lệ phát hành: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới).
 10. Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco.
 11. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2020
 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng cổ phiếu mỗi cổ đông sẽ nhận được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm không vượt quá số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
  Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 thì cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được cổ tức là: (123*15)/100 = 18,45 cổ phiếu.
  Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 18 cổ phiếu, phần lẻ 0,45 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO
  Chủ tịch HĐQT
  (Đã ký và đóng dấu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call