Quan hệ cổ đông

12Nov 2016

Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO trân trọng thông báo: V/v chi trả cổ tức đợt 1/2016 là 10% trên mệnh giá cổ phần (bằng tiền mặt, tương ứng 1.000 đồng/cổ phần). Tổng số tiền là: 3.042.755 CP x 1.000đ/CP = 3.042.755.000 đ Bằng chữ: Ba tỷ bốn mươi hai triệu bảy trăm […]

Call